Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Det er Kommunens visitatorer, der visiterer til omsorgstandpleje. De vurderer behovet for omsorgstandpleje / tandpleje i hjemmet på samme måde, som de vurderer behov for fx hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Visitators vurdering er en helhedsvurdering, der er konkret, individuel og begrundet.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

For at blive visiteret til omsorgstandpleje skal man rette henvendelse til Stevns Kommune:

Bor du på plejecenter, kan plejepersonalet være behjælpelig med tilmelding.

Bor du i egen bolig, kan du rette henvendelse til hjemmehjælperen eller kontakte kommunens visitationsenhed. Kommunens visitationsenhed tager derefter stilling til, om du er berettiget til tilbuddet. Er du berettiget til omsorgstandpleje, vil du modtage en tilmeldingsblanket, som du afleverer til hjemmehjælperen/sygeplejersken eller sender til Visitationsenheden.

Stevns Kommunes visitation
Telefon: 56 57 52 32
Telefontid: kl. 08.00 – 10.00 (mandag, tirsdag, torsdag og fredag)

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.